خانه / عکس / عکس های زیبا از دشت شقایق در کریمه

عکس های زیبا از دشت شقایق در کریمه

گل شقایق گیاهی است خودرو و وحشی با گل‌هایی با چهار گلبرگ که گلبرگ‌های آن به رنگ سرخ و وسط آن سیاه می‌باشد.

در ادبیات فارسی، بخش سیاه‌رنگ شقایق، به «داغ» تشبیه شده که از هجران و دوری یار به وجود آمده‌است.

حافظ می‌گوید: ای گُل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم

کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس

کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس کریمه اوکراین عکس دشت شقایق طبیعت زیبا زیباترین عکسهای طبیعت جهان دشت شقایق انواع گل با عکس